#GryphonSundays w/ Key Glock 7.8.2018 - TDCNightlife